Get in touch

Company name: Shenzhen Gushengse Electronics Co., Ltd.

Company Address: 19 dong 406 , shen zhen shi long hua xin qu long hua jie dao long tang xin cun , China

Email: hificollege@gmail.com

Monday – Friday: 09:00 – 18:00 (UTC+8)